תנאי שימוש

תקנון לשימוש באתר האינטרנט – המרכז הישראל לחיסכון (www.savings.co.il)

מבוא:

 • מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 • השימוש באתר (www.savings.co.il) (להלן: "האתר") על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 • בעצם הגישה שלך לאתר ו/או השימוש בו ו/או הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, אתה מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש והוראות הפרטיות ואלו ייחשבו להסכמה מצדך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן.
 • הנהלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לשירות אם יפר את תנאי התקנון.
 • הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
 • אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 • ההרשמה כמנוי מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
 • אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 • הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 • המידע נמסר אך ורק לנוחות המבקרים באתר. המידע כפוף לחוק, כך שבכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק, לבין המידע באתר – יחייבו אך ורק הוראות החוק.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מפעיל האתר או מי מטעמו לא ישאו באחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או למבקר או לכל צד ג', כתוצאה מהשימוש באתר ובמידע.

זכויות יוצרים, קניין רוחני וסמלים מסחריים:

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר (www.savings.co.il) הם של הנהלת האתר.
 • אין לעשות פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של מפעיל האתר, אלא אם התיר זאת מפעיל האתר במפורש בכתב ומראש.
 • כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של המרכז הישראלי לחיסכון (www.savings.co.il), וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי המרכז הישראלי לחיסכון הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של המרכז הישראלי לחיסכון. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
 • ידוע למשתמש, כי תוכן, לרבות טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר המוכל בפרסומות או בדואר אלקטרוני משוגר, או במידע מסחרי שהוצע לו ע"י האתר או ספקיה (להלן: "המידע"), מוגן בהתאם לדין ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים; לפיכך, המשתמש באתר רשאי להשתמש במידע אך ורק על פי הרשאה מפורשת של מציע השירות או המפרסם.
 • המשתמש באתר, מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, או ליצור מוצר כלשהו תוך שימוש במידע אלא באישור מפורש של מציע השירות או המפרסם, פרט לשימוש המותר עפ"י החוק. המשתמש באתר מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת כל תוכנה של השירות מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

חומר פרסומי באתר:

 • הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או לכל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 • הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, איכותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
 • מפעילי האתר מפעילים מערך פרסומות ותכנים באופן עצמאי. בנוסף, המערכת האתר מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ואו מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם – מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות (Cookies) במחשב הגולש.
 • שתילת העוגיות כאמור לעיל, מבוצעת בין היתר לשם ניתוח מידע, התאמת פרסומות וניתוח צרכי הגולשים באתר. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר אינו אחראי בשום אופן לתכנים /ו/או פרסומים אלו.

אבטחת מידע:

 • הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינך כגולש האתר מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתרו/או מפעיליו בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

הגבלת אחריות והצהרת פרטיות:

 • מפעילי האתר נוקטים באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. חרף האמור קיים סיכון תמידי של פריצה למאגרי הנתונים שבאתר, למידע או לתוכן המוצג בו. מפעילי האתר ו/או בעליו לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם לגולשים שמילאו טופס בעם תתרחש פריצה למאגר הנתונים.
 • אין לראות במידע הכלול באתר משום ייעוץ/שיווק השקעות והוא אינו בא להחליף שיקול דעת עצמאי של המשתמש/הגולש ומתן ייעוץ על ידי יועץ/משווק/סוכן השקעות/ביטוח/פנסיה מוסמך המתחשב בצרכיו המיוחדים של המשתמש/הגולש. כל משתמש/גולש הפועל על פי התוכן אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
 • הגולש באתר אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה בשירות שניתן באתר.

שונות:

 • השימוש באתרים אלה יעשה על אחריותך, מפעילי האתר ו/או המרכז הישראלי לחיסכון, אינם אחראים בכל צורה שהיא לכל פעולה, לרבות ייעוץ, התחייבות או הסכם של כל צד שלישי כאמור, וכל פנייה לצד שלישי הינה באחריותך הבלעדית.
 • על התקנון זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.
 • קראתי את התנאים שלעיל, הבנתי אותם, אני מסכים/ה להם ומודע/ת לכך שאחריות האתר ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאים שלעיל.

השאר/י פרטים לקבלת הצעה

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם