ביטוח מנהלים – תנאי הביטוח ומקדם הקצבה

פורסם:

ביטוח המנהלים הינו תוכנית חיסכון לתשלום קצבה חודשית לגיל פרישה. בהמשך למאמר הקודם העלנו מספר דגשים בנושא הביטוח וערכי הקצבה. נפרט ונרחיב בכל הקשור לביטוחים המובנים ולמקדם הקצבה בפוליסת ביטוח מנהלים.

תנאי הביטוח בפוליסת ביטוח מנהלים

תוקף הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה
העברת ערכי הפדיון לתוכנית אחרת עלולה להשפיע על היקף הכיסוי הביטוחי למקרה פטירה, להקטינו או לבטלו כליל. במקרה של העברה חלקית, ובלבד שנמשכות ההפקדות השוטפות לפוליסה, סכום הכיסוי הביטוחי יקטן באופן יחסי. המבוטח יהיה רשאי להגדיל את סכום הכיסוי על מנת להשיבו לרמתו הקודמת, בכפוף להצהרת בריאות. במקרה של העברה מלאה יבוטל הכיסוי הביטוחי.

תוקף הכיסוי לאובדן כושר עבודה
העברת ערכי הפדיון אינה גורמת בהכרח לביטולו של הכיסוי למקרה אובדן כושר עבודה. למעשה, תוקף הכיסוי יישמר, אלא שהמבטח יהיה רשאי לדרוש עלויות כפי שתהיינה נהוגות באותו זמן.

פטירה מוקדמת
נפטר המבוטח, על החברה להיערך למילוי חבותה כלפי המוטבים. סכום הביטוח ישולם כסכום חד-פעמי, אולם לפי בקשת המוטב, ניתן לשלם את החיסכון הצבור ב – 60 תשלומים חודשיים. התשלומים החודשיים יחושבו ע"י חלוקת סכום החיסכון הצבור במקדם. המקדם האמור מחושב לפי ריבית תחשיבית ברוטו בשיעור של 4%, בניכוי דמי ניהול יומיים בשיעור 1%/365.
יש להדגיש כי אם התשלום החודשי יהיה נמוך מ – 5% משכר המינימום במשק, כל התשלומים יתבצעו כסכום חד-פעמי.

התשלומים החודשיים יהיו צמודים לרווחי ההשקעות במסלול ברירת המחדל.

גמר תקופה
עד 30 ימים לפני גמר התקופה המבוטח יהיה רשאי להודיע על רצונו למשוך קצבה חודשית באמצעות אחת מהאפשרויות המפורטות בפוליסה. אם סכום הקצבה נמוך מ – 5% מסכום שכר המינימום במשק, החיסכון הצבור ישולם כסכום חד-פעמי.

מקדם מובטח בפוליסת ביטוח מנהלים

מקדם מובטח – מסלול א'
במסלול זה מוצע מקדם המגלם הבטחת תוחלת חיים. תשלום הקצבה מובטח לכל החיים, כולל התחייבות למוטבים לתשלום השלמה ל – 240 קצבאות אם נפטר לפני ששולמו לו 240 קצבאות. לדוגמה, המבוטח נפטר אחרי ששולמו לו 200 קצבאות. במקרה זה, המוטבים יהיו זכאים לעוד 40 תשלומים. במסלול זה קיים מנגנון הפחתה הפועל להקטנת סכום הקצבה שתשולם למבוטח החל מהשנה שלאחר 2009. מקדם ההמרה לקצבה יגדל בשנה שבה המבוטח התחיל לקבל את הקצבה, לעומת מקדם ההמרה לקצבה הנקוב בטבלה לשנת 2009. למעשה מסלול א אמנם מבטיח מקדם עם הבטחה לתוחלת חיים, אלא שהמקדם מתעדכן מדי שנה באופן המבטא את גורם תוחלת החיים העדכני ביום תחילת התשלומים.  להלן מרכיבי הנוסחה לחישוב המקדם הנ"ל:

      X –  גיל המבוטח בעת התחלת תשלומי הקצבה

     Y –  השנה שבה החל המבוטח לקבל קצבה ( 2009 = < Y)

     2009, MX –  מקדם  המרה לקצבה בשנת 2009 למבוטח בגיל X

    Z – שיעור ההגדלה במקדם ההמרה לקצבה למבוטח בגיל X

 • נציב את מרכיבי הנוסחה:  ( ( 2009 – Y) * Z+ 1) * 2009, MX= Y, MX
 • שיעור ההגדלה השנתי ייקבע לפי מינו וגילו של המבוטח בעת התחלת תשלום הקצבה החודשית.

מקדם מובטח – מסלול ב'
אם בחר המבוטח במסלול זה, תשלום הקצבה יובטח לכל החיים, אך החברה תהיה פטורה מהמשך התשלומים במקרה פטירתו. על-פי מסלול זה, החברה אינה מחוייבת להבטחת מינימום קצבאות.

מקדם מובטח – מסלול ג'
אם בחר המבוטח במסלול זה, תשלום הקצבה יובטח לכל החיים, כולל התחייבות להשלמה של עד 240 קצבאות במקרה פטירת המבוטח.

מקדם מובטח – מסלול ד'
אם בחר המבוטח במסלול זה, תשלום הקצבה יובטח לכל חיי המבוטח, ולאחר מותו התשלום יובטח לבת הזוג לכל ימי חייה.

מקדם מובטח – אפשרויות נוספות
משיכת הקצבה החודשית אינה האפשרות היחידה המוצעת למבוטח. ניתן גם למשוך סכום חד פעמי, מעל סכום הקצבה המזערית. לדוגמה, למבוטח יש קצבה חודשית בסך של 5,000 ש"ח. אם סכום הקצבה המזערית הינו 3,850 ש"ח, הרי שהמבוטח יהיה רשאי למשוך את ההפרש המהוון כתשלום חד פעמי.  משיכה חד-פעמית לא תותר אחרי שהחלו תשלומי הקצבה.

בואו לקבל הצעה מאיתנו - ללא עלות וללא התחייבות!

היוון קצבה בפוליסת ביטוח מנהלים 

מבוטח שיש לו סכום קצבה נמוך מסכום הקצבה המזערית, זכאי להיוון של 25% מסכום הקצבה לתקופה של 5 שנים (זכות זו מופיעה בתנאי הפוליסה בחברות מסוימות).  לאחר שמשך את הסכום המהוון המבוטח יהיה זכאי לסכום קצבה מופחת עד לתום 5 שנים. בתום 5 שנים אלו, יהיה זכאי לקצבה מלאה.

חישוב ההיוון נעשה בהתאם למקדם היוון הכלול בתנאי הפוליסה:

שנות היוון
שיעור קצבה חודשית מהוונת 1 2 3 4 5
5% 58.92 115.53 169.92 222.18 272.4
10% 117.83 231.05 339.84 444.36 544.8
15% 176.75 346.58 509.76 666.55 817.2
20% 235.66 462.1 679.67 888.73 1,089.60
25% 294.58 577.63 849.59 1,110.91 1,362.00
סכום המהוון  יחושב לפי מכפלת סכום הקצבה נכון למועד תשלום הסכום המהוון, בפקטור המותאם לתקופת ההיוון ולשיעור הקצבה החודשית המהוונת כשהוא מחולק ב – 100. לדוגמה, מבוטח מבקש להוון 15% מקצבה בסך 1,500 ש"ח לתקופה של 4 שנים.

                                            666,55  *  1,500

                                9,998 =  ——————–

                                                   100

במקרה זה הסכום המהוון שישולם למבוטח יהיה 9,998 ש"ח.

זכויות והתחייבויות המעביד בפוליסת ביטוח מנהלים

בפוליסה משנת 2009, בדומה לפוליסה משנת 2007, המעביד אינו נחשב לבעל הפוליסה, אך הוא מתחייב לשלם את הפרמיות במועדן. תשלומי הפרמיות יתבצעו בתוך 7 ימים מיום תשלום המשכורת, או בתוך 15 ימים מתום החודש שבעדו יש לבצע את התשלומים. אי תשלום במועד עלול לגרור תוספת ריבית והפרשי הצמדה.

פיגורים / הפסקת תשלומים
חובות המעביד לקופת גמל יטופלו עפ"י הוראות חוק הגנת השכר. (נא לעיין בחוק הגנת השכר, סעיף 19א).

תשלום כספי פיצויים לעובד
התקנות קובעות כי תשלום פצויי פיטורים לעובד שפרש ייעשה בהוראת המעביד, אלא אם קוים אחד מהסעיפים הבאים בתנאי הפוליסה:

 • הסכם להעברת בעלות אוטומטית לידי העובד במקרה עזיבה.
 • סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. (נא לעיין בפרק שדן בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים).
 • זכאות ללא תנאי. (נא לעיין בתנאי ביטוח מנהלים משנת 2004).

תשלום פיצויי פיטורים למעביד

 • אם העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים. לדוגמה בנסיבות שבהן העובד עזב מרצונו.
 • הומצא פסק דין מבית משפט הקובע את זכאות המעביד להחזר פיצויי הפיטורים.

הערות כלליות

נחזור ונדגיש עקרונות שמקורם במדיניות "הקווים המנחים" שפורסמה על-ידי המפקח על הביטוח, וכן עקרונות ישנים הכלולים גם בפוליסה החדשה משנת 2009:

 • תקופת הביטוח בביטוחים הנוספים תהיה זהה לתקופת הביטוח הנקובה בפוליסה, ולא תפחת מגיל 60.
 • המבטח יהיה חייב להדגיש שינויים צפויים בתנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח. לדוגמה: שיעור דמי הניהול, מקדמי הקצבה.
 • חבותה של החברה כלפי המבוטח חלה מהמועד שבו קבלה כספים או ההצעה, לפי המוקדם מביניהם. לקביעה זו יש משמעויות מרחיקות לכל לגבי אופן התנהלותה של החברה כלפי המבוטח. אם מולאה הצעה לביטוח והופקדו כספים לפוליסה, החברה תהיה חייבת בתוך 3 חודשים להודיע למבוטח שהצעתו נדחתה או לחילופין, להציע לו הצעה נגדית. אם לא תעשה כן, חבותה הביטוחית כלפי המבוטח תהיה מוחלטת, ללא אפשרות לערער על כך עד לגמר תקופת הביטוח.
 • אחרי שהגישה הצעה נגדית, חבותה של החברה תהיה עפ"י התנאים בהצעה הנגדית.
 • חברת הביטוח אינה רשאית לגבות גורם פוליסה.
 • ו.המבוטח יהיה רשאי להעביר את יתרת החיסכון שהצטברה בפוליסה ללא קנסות פדיון.
 • בתנאי הפוליסה תכלל זכות אוטומטית לריסק זמני (אורכת ביטוח) לתקופה של 3 חודשים. על-פי בקשת המבוטח ניתן יהיה להאריך את תקופת הכיסוי ב – 21 חודשים נוספים. תקופת הכיסוי בריסק זמני לא תעלה על 24 חודשים.  המבוטח יהיה רשאי לממן את עלות הריסק הזמני באמצעות פרמיה מיוחדת, או על חשבון יתרת החיסכון בפוליסה.
 • אם הגידול בהפקדות השוטפות אינו עולה על 10% בשנה, המבוטח יהיה פטור מהוכחת מצב בריאותו.

השאר/י פרטים לקבלת הצעה לביטוח מנהלים

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם