קרן השתלמות – כללי הפקדה ומשיכה שכל עצמאי או שכיר חייב לדעת

פורסם:

קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון פופולרי שנועד לצבור כספים למימון השתלמויות מקצועיות. קרן השתלמות מאופיינית כתוכנית חיסכון מנוהלת בשוק ההון בעלת פטור ממס על הרווחים (עד לתקרת ההפקדה) אנו מבחינים בין קרן השתלמות לעובד שכיר, עצמאי ולחבר בעל שליטה.

קרן השתלמות לעמית עצמאי

כללי הפקדה לקרן השתלמות במעמד עצמאי:

ההפקדות לקרן השתלמות של עמית עצמאי מותרות עפ"י הכללים הבאים :

 • הסכום שהופקד בניכוי 2.5%. בכל מקרה הסכום שיוכר לא יעלה על 4.5% מההכנסה הקובעת. עפ"י נוסחה זו, עצמאי יהיה רשאי להפקיד סכום המהווה לא יותר מ-7% מההכנסה הקובעת. רובד ראשון בשיעור 2.5% אינו מוכר לצרכי מס.

כללי משיכה לקרן השתלמות במעמד עצמאי:

 • כללי המשיכה בקרן השתלמות לעמית עצמאי זהים לאלה של עמית שכיר.
 • מיסוי שוק ההון – יינתן פטור ממס בגין הרווח הריאלי הנובע מהפקדות עד לתקרה המוטבת. לצורך העניין "תקרה מוטבת" שווה ל- 7% מההכנסה הקובעת.

קרן השתלמות לעמית שכיר

כללי הפקדה לקרן השתלמות במעמד שכיר:

ההפקדות לקרן השתלמות של עמית שכיר מותרות עפ"י הכללים הבאים :

 • לפי משכורת חודשית המוגבלת ב"תקרת משכורת קובעת". התקרה הקובעת מתעדכנת מדי שנה, בתחילת שנת המס.
 • שיעורי ההפרשה של המעביד : עד 7.5% ממשכורת קובעת. לגבי עובד הוראה שיעור ההפקדה יהיה עד 8.4% ממשכורת קובעת.
 • שיעורי ההפרשה של העובד : לפחות שליש מהסכום שהפקיד המעביד ולא יותר מ – 2.5% ממשכורתו.
 • הפקדות המעביד בשיעורים המותרים מוכרות כהוצאה.
 • הפקדות המעביד מעל לשיעורים המותרים והתקרה הקובעת תחשבנה להכנסה חייבת בידי העובד.
 • הפקדות העובד מתבצעות ממשכורת נטו ואינן מזכות בהטבת מס.

כללי משיכה לקרן השתלמות במעמד שכיר:

 • כספים שנמשכו מקרן השתלמות בידי עובד פטורים ממס, בתום 6 שנים מיום ההפקדה הראשונה, או בתום 3 שנים מיום ההפקדה הראשונה, אם המשיכה הייתה  למטרת השתלמות.
 • חשבון קרן ההשתלמות ייסגר אחרי שבוצעה המשיכה, ולא תותרנה הפקדות חדשות באותו חשבון.
 • מיסוי שוק ההון – הפרשי הצמדה ורווחים אחרים בגין כספים שנמשכו מקרן השתלמות, בנסיבות המותרות בחוק, יהיו פטורים ממס בכפוף לכללי התקרה המוטבת.  לצורך העניין, "תקרה מוטבת" שווה ל- 10% מהמשכורת הקובעת.
 • משיכת כספים בניגוד לחוק – במקרה זה, יחולו הכללים הבאים: כספי המעביד יחשבו להכנסה בידי העובד וימוסו באופן מלא. בעניין הפקדות העובד, הקרן תהיה פטורה ממס, אך הרווחים בגינם ימוסו.

בואו לקבל הצעה מאיתנו - ללא עלות וללא התחייבות!

קרן השתלמות לחבר בעל שליטה

חבר בעל שליטה נחשב לעובד שכיר המועסק ע"י חברת מעטים הנמצאת בשליטתו. אולם, התשלומים הפנסיוניים שרשאית לשלם החברה לטובת חבר בעל שליטה, לרבות תשלומים לקרן השתלמות, שונים מאלה הנהוגים ביחס לעובד שכיר שאינו חבר בעל שליטה. עניין התשלומים המותרים עבור חבר בשל שליטה יוצג בהרחבה בפרק הדן בסוגיה זו.

נציג את הכללים שלפיהם מתבצעות ההפקדות בקרן השתלמות עבור חבר בעל שליטה:

 1. תשלום המעסיק לקרן השתלמות עבור חבר בעל שליטה לא יעלה על 4.5% ממשכורתו של העובד, או התקרה הקובעת, לפי הסכום הנמוך.
 2. העובד נדרש להפקיד על חשבונו סכום השווה ל – 1/3 מהסכום שהופקד ע"י המעביד, כלומר 1.5% מהמשכורת. כמקובל, תשלום העובד ייעשה מתוך משכורת נטו. לפיכך, שיעור ההפקדה הכולל הינו 6%.
 3. אם החברה תפקיד תשלום ששיעורו 7.5%, כנהוג לגבי עובד שכיר רגיל, השיעור העולה על 4.5% לא יוכר כהוצאה. יחד עם זאת, נראה שהשיעור ההפרשי לא ייחשב להכנסה החייבת במס בידי העובד. במקרה זה, העובד נדרש להפקיד תשלום בשיעור 2.5% (1/3 מהפקדת המעביד), ממשכורת נטו.
 4. כללי משיכה – כללי המשיכה זהים לאלה של שכיר רגיל.
 5. מיסוי שוק ההון – יינתן פטור ממס בגין הרווח הריאלי הנובע מהפקדות עד לתקרה המוטבת.

למידע נוסף ניתן לפנות למומחים של המרכז הישראלי לחיסכון, השאירו פרטים ומומחה יצור אתכם קשר בהקדם!

השאר/י פרטים לקבלת הצעה לקרן השתלמות

השאר/י פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם